Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych strony internetowej www.anetajozefko.pl odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest: Aneta Józefko. 

Dane kontaktowe:

Z Anetą Józefko można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: kontakt@anetajozefko.pl

Dane osobowe

Użytkownik zapisując się do newslettera, składając zamówienie, wypełniając kwestionariusz, kontaktując się z Anetą Józefko ma gwarancję poufności, dane pozostaną bezpieczne, nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie Twojego zamówienia nie będzie możliwe. 

Każdy użytkownik, w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z pomocy, kontaktując się poprzez mail: kontakt@anetajozefko.pl

 1. Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • sprzedaży usług i/lub produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi czy szkolenia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • kontaktu w sposób wybrany przez Użytkownika w ramach wysłanej wiadomości poprzez formularz kontaktowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

Aneta Józefko podejmuje działania marketingowo – informacyjne dotyczące własnych produktów i usług, które stanowią formę marketingu bezpośredniego. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem podanego przez klienta adresu – email. Istnieje możliwość zapisania się do newslettera, za pośrednictwem strony. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe klienta w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, szczegółów zamówienia takich jak wartość i numer zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest prawnie uzasadniony interes regulowany art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zaznaczając checkbox klient wyraża  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Istnieje możliwość wycofania tej zgody w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

W celu realizacji zamówienia i opracowania zaleceń dietetycznych potrzebne jest okazać podanie przez klienta danych, w tym danych medycznych, takich jak: wiek, waga, wzrost, wyniki podstawowych badań laboratoryjnych, informacje dotyczące stanu fizjologicznego, przebytych i przewlekłych chorób.

Dane pozyskiwane przez Anetę Józefko

Aneta Józefko gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych. Aneta Józefko przetwarza dane osobowe klientów  na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług dietetycznych. Dane wykorzystywane są do: kontaktowania się między wykonawcą usług Anetą Józefko, a klientem w związku z wykonywanymi usługami poprzez rozmowę telefoniczną lub mailową, kontaktowania się między wykonawcą usług Anetą Józefko, a klientem w związku z wykonywanymi usługami poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.anetajozefko.com, prowadzenia kalendarza wizyt na portalu www.znanylekarz.pl, wykonywania kwestionariuszy służących do opracowania zaleceń dietetycznych, celów społecznościowych stosując narzędzia typu facebook, youtube, instagram, portal znanylekarz.pl za zgodą osoby, która dobrowolnie dokonuje rejestracji, zapisu, pozostawienia komentarza na kanale lub profilu prowadzonym przez Aneta Józefko, zakupu kursów i e-booków zawartych w ofercie.

Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować: imiona i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, kwestionariusz służący tworzenia jadłospisów oraz zaleceń dietetycznych

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców Aneta Józefko może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: portalowi prowadzącemu kalendarz i rejestrację wizyt pacjenta na stronie internetowej www.znanylekarz.pl, firmie Skype Technologist SA koncernu Microsoft świadczącej usługi komunikacyjne Skype Technologist SA. NETMARK – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics; zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej czy administracyjnej, PayU, PayPal, PayPo, banki obsługujące płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz informatyczne w ramach obsługi strony internetowej i administrowania jej.

Profilowanie

Na podstawie danych dostarczonych przez użytkowników strony internetowej www.anetajozefko.pl (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) Aneta Józefko może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość strony do preferencji użytkowników.

Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Aneta Józefko (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie strony do potrzeb użytkowników. 

Okres przechowywania danych osobowych

Aneta Józefko będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany w polskim prawie (przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego- w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego, do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych, do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystywania cookies i administrowania Serwisem.

Po upływie okresów przechowywania podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna, przewidziana do zniszczenia, może jednak zamiast tego być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej, jeżeli złożą wniosek o takie wydanie.

Prawa pacjentów w związku z ich danymi osobowymi

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

Każdy pacjent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o zmianach i nowościach na stronie internetowej, będzie oznaczało sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Aneta Józefko nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Każdy Pacjent ma prawo do uzyskania od Anety Józefko potwierdzenia, czy Aneta Józefko przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Aneta Józefko może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek.

Na podstawie art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO:

-uzyskania dostęp do swoich danych osobowych;

-uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG.

-poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO

-uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

-do bycia zapomnianym – art. 17 RODO

-usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 2. dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Aneta Józefko przetwarzała te dane osobowe,
 3. wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Aneta Józefko nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Mimo prawa do bycia zapomnianym, Aneta Józefko ma możliwość w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Aneta Józefko lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

W celu potwierdzenia tożsamości klienta, który wykonuje prawo do bycia zapomnianym może wystąpić prośba o wypełnienie formularza, który pozwoli nam na dokładne zidentyfikowanie klienta.

– przenoszenia danych – art. 20 RODO

 Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyła Aneta Józefko

-wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontaktowanie się z właścicielem firmy Aneta Józefko poprzez adres mailowy kontakt@anetajozefko.pl

 Zabezpieczanie danych osobowych

Aneta Józefko dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa, kontrolowanie dostępu do danych w firmy Aneta Józefko. 

Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiąże się z przekazywaniem  adresu e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości mogą być zawarte inne dane osobowe, oraz informacje niezbędne do opracowania zaleceń dietetycznych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe klienta przekazywane są Anecie Józefko w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu obsługi Tw zapytania klienta. Treść korespondencji podlega archiwizacji.

Zamówienia

Składając zamówienie, klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy zamówienia oraz ewentualne dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość automatycznego zapisu danych na koncie użytkownika, pozostawionych w formularzu zamówienia, istnieje możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostają zapisywane w bazie i są w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako osobna pozycja w bazie. Odnotowywane są także szczegóły zamówienia:  data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury

Aneta Józefko przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, dane klienta będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Pliki cookies i inne technologie

Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownik wyświetla informację na temat plików cookies. Zaakceptowanie przez kliknięcie w przycisk: „Akceptuję” oznacza, wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę można wycofać, w każdej chwili usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej. 

Aneta Józefko korzysta z narzędzi analitycznych, m.in. Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony przez użytkownika. Jest to związane z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania i zbierania danych przez Google Analytics znajdują się na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Aneta Józefko korzysta z procesorów płatności, m.in. PayU, PayPo i PayPal, jest to związne z wykorzystywaniem plików cookies powyższych firm.

Aneta Józefko korzysta z narzędzi remarketingowych, m.in. Facebook Pixel, w celu kierowania reklam do użytkownika. Jest to związane to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Każdy Użytkownik może zarządzać ustawieniami dot. Facebook Pixel, oraz sprzeciwić się jego wykorzystaniu. Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/help/10937826948205

Aneta Józefko wyświetla na stronie filmy pochodzące z serwisów YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google.

Aneta Józefko korzysta z funkcji społecznościowych: m. in. udostępniania treści w serwisach społecznościowych, subskrypcji profilu społecznościowego. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube. 

Podczas korzystania z narzędzi takich jak Facebook Pixel dochodzi do profilowania preferencji użytkownika w celu optymalizacji reklam wyświetlanych na stronie internetowej anetajozefko.pl oraz portalu Facebook. 

Logi serwera

Korzystanie ze strony uwzględnia przesyłanie zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez administratora  w celu identyfikacji użytkownika.

Ostatnie wpisy

na blogu

Section Shape